Ako chránime vaše osobné údaje v našom internetovom obchode?

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.premiumstuff.sk je Premium stuff, s.r.o., Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, IČO:47 419 911, DIČ: SK 23873588

 1. Vždy budeme postupovať podľa zákonov. Vždy sa môžete obrátiť na našu spoločnosť. Upozorňujeme Vás na zmenu právnej úpravy ochrany osobných údajov, ktorú priniesol zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZnOOÚ“) spolu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 25. 5. 2018. V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. budete mať od 25. 5. 2018 právo požadovať informácie a prístup k spracúvaniu Vašich osobných údajov, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov. Vaše práva môžete uplatniť písomne, elektronicky alebo telefonicky na adrese našej spoločnosti alebo na našej webovej stránke www.premiumstuff.sk.Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona ZnOOÚ, a to v rozsahu: meno a priezvisko, príp. titul, pokiaľ si ho uvediete v objednávke, adresa doručenia, číslo telefónu a emailová adresa. My sa týmto zákonom pri používaní vašich údajov riadime. Zaväzujeme sa, že budeme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 2. Vaše údaje uchovávame bezpečne: Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze, pri nákupe používame šifrované spojenie, aby žiaden z údajov neunikol po ceste od vás k nám a naopak.
 3. Nespracúvame žiadne z Vašich osobných údajov, ako napr. adresu, mailovú adresu, či telefónne číslo na marketingové účely. Z tohto dôvodu od Vás nežiadame súhlas na spracúvanie osobných údajov na tento účel.
 4. Ako dlho ukladáme Vaše osobné údaje. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať Vaše osobné údaje, anonymizujeme Vaše osobné údaje v našich databázach a informačných systémoch. Máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie neuchovávame dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní ich spracúvať.
 5. Profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky a pod. Profilovanie sa používa za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok. Cieľom profilovania je poskytnutie kvalitných služieb presne podľa Vašich predstáv. Radi by sme Vás informovali, že v rámci spracúvania Vašich osobných údajov nepoužívame profilovanie a ani automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov.
 6. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov? Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:
  Právo na poskytnutie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
  Právo na prístup k osobným údajom. Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
  Právo na opravu osobných údajov. Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme.
  Právo na výmaz (právo byť zabudnutý).V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky pre vymazanie osobných údajov. Môže nastať situácia, kedy máme povinnosť alebo máme oprávnený záujem spracúvať Vaše osobné údaje, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami. V tomto prípade sme oprávnení ponechať si Vaše osobné údaje.
  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Máte právo nás požiadať, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.
  Právo na prenosnosť osobných údajov. Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi alebo inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje Vami určenému subjektu v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky.
  Právo namietať. Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.
  Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk, adresa pre elektronický poštový styk: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 7. V našom internetovom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch.
 8. Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).
 9. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky a chod nášho webu. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (adresa a telefónne číslo na dodanie Vami objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
 10. Zoznam sprostredkovateľov s uvedením služieb, ktoré nám poskytujú: ReMax Courier Service, spol. s r.o. Albína Brunovského 6, Bratislava 94105, Ičo: 35 825 456 (prepravné služby) Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3954/39, 85101 Bratislava, Ičo:48 136 999 (prepravné služby) Agriom, s.r.o. Hornozoborská 73, 94901 Nitra, Ičo: 36 532 592 (účtovnícke a audítorské činnosti) STALKER MEDIA s.r.o., Polnokesovská 1668, 95115 Mojmírovce, Ičo: 44 093 721 (poradenstvo v oblasti informačných technológií) Slevomat.CZ, s.r.o. – organizačná zložka slovensko, Mlynské Nivy 73, 82105 Bratislava, Ičo: 46 031 103 (obchodné činnosti)
 11. Vašou objednávkou v našom webovom obchode zároveň potvrdzujete, že sme vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.
 12. Subjekty verejnej správy a iné subjekty. Sme viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť. Výnimkou tejto povinnosti je poskytovanie informácií a osobných údajov vybraným subjektom verejnej správy a iným subjektom, ktorí sú na to oprávnení zo zákona. Ide najmä o nasledovné subjekty: súdy, orgány činné v trestnom konaní, súdni exekútori, správcovia pohľadávok štátu, orgány verejnej moci, a pod.
 13. Prenos osobných údajov. Vaše osobné údaje neprenášame do tretej krajiny a ani medzinárodnej organizácii.

  Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.
  Stav ku dňu 25.5. 2018